Nhà s?n xu?t máy ?óng gói chan kh?ng - JAW FENG - H?n 34 n?m kinh nghi?m v? c?ng ngh? ?óng gói chan kh?ng

Các s?n ph?m

T?ng quan v? máy ?óng gói chan kh?ng

Jaw Feng Machinery Co., Ltd.là c?ng ty hàng ??u toàn c?u trong l?nh v?c Thi?t k? & S?n xu?t H? th?ng Máy ?óng gói Chan kh?ng, Máy ép nhi?t, Máy hàn khay và Máy hút chan kh?ng ??p gia v?. ??i ng? t? v?n ?óng gói giàu kinh nghi?m c?a chúng t?i s? mong mu?n thi?t k? h? th?ng máy móc phù h?p và v?t li?u ?óng gói s?n ph?m hoàn h?o cho ho?t ??ng c?a b?n.

Nhà s?n xu?t Máy ?óng gói chan kh?ng

K?t qu? 1 - 10 c?a 10

K?t qu? 1 - 10 c?a 10

s?n ph?m n?i b?t

Khay Sealer | Nhà s?n xu?t máy ?óng gói chan kh?ng -JAW FENG

JAW FENG MACHINERY CO., LTD., t? n?m 1983, là m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t máy ?óng gói chan kh?ng hàng ??u và máy ?óng gói chan kh?ng c?a h? ???c bán cho 120 qu?c gia trên toàn th? gi?i.

JAW FENGcung c?p cho khách hàng nhi?u lo?i thi?t b? ?óng gói chan kh?ng | máy ?óng gói chan kh?ng c?ng nghi?p ?? ?óng gói th?c ph?m, t? máy dán khay m?t bàn ??n gi?n, máy hút chan kh?ng ??n day chuy?n ?óng gói chan kh?ng hoàn ch?nh. T?t c? các máy ?óng gói chan kh?ng c?ng nghi?p là ?? t?ng t?c ?? s?n xu?t, ng?n ng?a l?i c?a con ng??i và làm cho chúng b?n lau.

Máy hàn khay bao g?m ?óng gói th?y s?n, ?óng gói th?t, ?óng gói s?n ph?m s?a ??n bao bì ?n li?n. Thi?t k? và s?n xu?t máy ?óng gói chan kh?ng ti?t ki?m chi phí v?i h? th?ng ?i?u khi?n PLC 24hr, b?m BUSCH, ?i?u khi?n 12 ng?n ng? và các linh ki?n nh?p kh?u ch?t l??ng cao.

Cùng v?i bao bì th?c ph?m, JAW FENG c?ng cung c?p máy ?óng gói chan kh?ng cho các m?t hàng bán d?n, máy bay, súng c?m tay và vi?n th?ng.

JAW FENG ?? và ?ang cung c?p cho khách hàng nh?ng chi?c máy ?óng gói chan kh?ng ch?t l??ng cao, v?i c? c?ng ngh? tiên ti?n và 34 n?m kinh nghi?m, JAW FENG ??m b?o ?áp ?ng nhu c?u c?a t?ng khách hàng.

2020日韩在中文字幕在线,无码专区久久综合久中文字幕,欧美VIDEO性欧美熟妇,东北丰满熟妇呻吟声